Mediefondet Zefyr har, i tråd med ønsker fra bransjen, vedtatt å gå over til løpende behandling av alle søknader om tilskudd fra 2024.

I tillegg til forvaltning av et investeringsfond, deler Zefyr ut tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet (KUD) til audiovisuell produksjon tilknyttet fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark (kalt virksomhetsområdet).

Tilskuddsmidlene har vanligvis blitt tildelt gjennom to årlige søknadsrunder. Flere produsenter i virksomhetsområdet har over en tid uttrykt ønske om løpende behandling av alle søknader om tilskuddsmidler til fondet. Per i dag praktiserer Zefyr løpende behandling av søknader om tilskudd under kr 100.000,- og søknader om tilskudd til internasjonal samproduksjon. Zefyr søker til enhver tid å innrette seg etter bransjens ønsker og behov, og forsøker alltid å være imøtekommende og lydhøre for forslag fra bransjen. Etter en vurdering av ressursbruk har vi kommet til at det er hensiktsmessig med en slik omlegging. Løpende behandling av tilskuddsordninger vil kunne gjøre produsentenes hverdag enklere ved at virkemiddelapparatet i større grad da er innrettet etter bransjens dynamikk og flyt.  

Behandlingsprosessen blir lik som tidligere, men kontinuerlig. Det  legges opp til søknadsbehandling på samtlige av årets seks styremøter.  Av hensyn til forsvarlig saksbehandling må søknadene være innsendt i rimelig tid før styremøtene. Tentative tidspunkt for styremøtene vil annonseres på våre nettsider.

Behandlingstiden etter overgang til løpende behandling vil være mellom 4-8 uker, avhengig av søknadsmengde, ansøkt ordning samt administrasjonens øvrige arbeidsoppgaver.  Dersom søknadene kommer inn tett på kommende styremøte, vil søknaden overføres til behandling på det neste styremøtet.

For å avlaste press på midlene ved årets begynnelse, vil Zefyr sette av en viss andel av potten til fordeling andre halvår. Endring til løpende behandling innebærer videre en noe strengere vurdering av prosjektets status for produksjonssøknader – dvs. tydeligere forventing om at utvikling, finansering og planlegging er kommet så langt at greenlight kan forventes å være nært forestående.  Prosjektsøknader som har fått avslag, vil komme inn under en karanteneregel som innebærer at det ikke vil være mulig å få behandlet søknad på samme prosjekt før etter 4 måneder. Søknader som leveres på nytt etter karantene må vise til en endring i kvalitet og/eller fremdrift.

Zefyr håper og tror på at løpende søknadsbehandling vil bidra til å tilrettelegge bedre for søkere og derigjennom ytterligere støtte bransjen. Adminstrasjonen vil vurdere dette løpende det kommende året, og tar forehold om endringer i overnevnte f.eks. av ressurshensyn. Så er vi som alltid lydhør for innspill fra bransjen underveis.