Zefyr forvalter tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet via Norsk filminstitutt. Midlene er øremerket audiovisuell produksjon tilknyttet fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark. Zefyr tildeler primært midler til produksjon av kommersielle formater innenfor film- og serieproduksjon, i tillegg til utvikling av dataspill. Målet vårt er å bidra til å fremme produksjoner av høy kvalitet og samtidig utvikle en bærekraftig næring innenfor vårt virksomhetsområde.

Støtten deles ut via løpende behandling av søknader. Alle søknader styrebehandles.

Neste styremøte:
Ultimo februar

Søkende produsenter oppfordres til å kontakte Zefyrs produksjonsrådgiver før man starter søknadsprosessen.
Tildelinger runde 1 – 2024

Mediefondet Zefyrs hovedanliggende er å bidra til å styrke produksjonsaktiviteten i fondets virksomhetsområde. Tilskudd til prosjekter hvor produksjon er nært forestående vil derfor prioriteres.

I Zefyrs tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt (NFI) fremgår det at tilskudd skal gis «primært innen kommersielle formater innenfor film- og serieproduksjon samt utvikling og lansering av dataspill».

Etter dette er Zefyrs mandat mht. tilskuddsmidlene å bidra til å utvikle en bærekraftig næring i virksomhetsområdet, herunder at det produseres langfilmer, serier og dataspill som når publikum.


Produksjonstilskudd til film og serier
Tilskudd til produksjon av kinofilmer (fiksjon og dokumentar for kino), dramaserier og dokumentarserier.NB! Søkere av produksjonstilskudd oppfordres til å se hen til de regionale fondenes hovedformål om å gi tilskudd til og investere i primært kommersielle formater (jf. tilskuddsbrev fra NFI), samt forskriftsendringer knyttet til etterhåndstilskudd ikrafttrådt 01.01.2021. De nevnte endringer muliggjør søknad om etterhåndstilskudd til produksjoner hvor samlede utviklings- og produksjonstilskudd fra en enkelt regional tilskuddsforvalter utgjør minst 25 % av utviklings- og produksjonsbudsjettet eller 3 mill kroner eller mer. I tråd med dette og utviklingen av bransjen i virksomhetsområdet vil søknader knyttet til større prosjekter, herunder med potensiale til å nå ut til publikum både nasjonalt og internasjonalt, prioriteres.

Utvikling av interaktive produksjoner/dataspill
Fondet prioriterer tilskudd til utvikling av enkeltstående interaktive produksjoner/dataspill.

Internasjonale samproduksjoner
Fondet prioriterer tilskudd til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent.

Rammetilskudd
Zefyr prioriterer rammetilskudd til utvikling av kinofilmer (fiksjon og dokumentar for kino), dramaserier og dokumentarserier.

Tilskudd pr. prosjekt vil være på 200.000 kroner og det kan søkes om tilskudd til pakker bestående av to til tre prosjekter. Hvert tilskudd blir slik på 400.000 til 600.000 kroner. Tilskuddet skal benyttes til utvikling av de ansøkte prosjektene innenfor en 2-årsperiode. Zefyr forbeholder rett til å innvilge støtte til bare deler av prosjektene i søknaden.

Logg inn på Mediefondet Zefyr på  www.regportal.no før søknadsskjema til de ulike ordningene.

Fondet prioriterer ikke (men har mulighet til å gi tilskudd til)

Utviklingstilskudd til enkeltstående produksjoner
Fondet kan støtte enkeltstående produksjoner med utviklingstilksudd, men dette prioriteres ikke.  Ta kontakt med produksjonsrådgiver (link) ved spørsmål.

Tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje
Fondet kan støtte tiltak for profilering av og kompetanseheving for bransjen i Virksomhetsområdet men dette prioriteres ikke. Ta kontakt med produksjonsrådgiver (link) ved spørsmål

Tilskudd til lansering
Fondet kan gi støtte til lansering av audiovisuelle verk, men dette prioriteres ikke. Ta kontakt med produksjonsrådgiver (link) ved spørsmål.

Administrasjonen foretar først en teknisk gjennomgang av alle søknader, hvor evt. søknader som ikke treffer formelle vilkår (ref. reguleringer over) siles ut. Deretter fordeles kvalifiserte søknader mellom administrasjonens ansatte hvor kunstneriske, produksjonsmessige og bransjebyggende sider ved søknadene vurderes. Miljø- og mangfoldsperspektiv inngår i vurderingen.

Følgende forhold regnes som særlig viktige og kan være avgjørende for å få innvilget støtte:  

· Høy finansieringsgrad og riktig dokumentasjon på all bekreftet finansiering

· Signerte distribusjons- og/eller visningsavtaler

· Kalkyle med spesifisert AV-spend*

· Høy AV-spend ratio**

*AV-spend er summen av de postene i kalkylen hvor pengene lander i den audiovisuelle bransjen i Zefyrs virksomhetsområde.

**AV-spend ratio er AV-spend totalen delt på søknadsbeløp. Som en tommelfingerregel, forventes det at produksjoner legger igjen rundt 6. ganger det prosjektet får tildelt i støtte i den regionale bransjen. For prosjekter med produsent utenfra regionen er kravet høyere. Unntak fra regelen må påberegnes, da andre vurderingsforhold kan veie opp for lavere ratio.
Den siste Apache
Sanden Media AS
Dokumentarserie
310000
Roadbook to Dakar og Villig
Filmavdelingen AS
Dokumentarserie / Fiksjonsserie
400000
Folket som forsvant
Media Service AS
Dokumentarfilm
100000
Stesøstera
Mer Film i Vest AS
Langfilm
1000000
Deltakelse på Annie Awards (nominert)
Rain AS
Fellestiltak
30000
A light that never goes out
Goodtime Bergen AS
Int. Samproduksjon
750000
Vesper
Henchman & Goon AS
Spill / Interaktivt
100000
Human Endurance
Invercode AS
Dokumentarserie
500000
Kraken
Nordisk Film Production AS
Langfilm
2500000
Heajastallan
Mer Film i Vest AS
Fiksjonsserie
800000
Gudenes Hus og Fyret
Southwood Pictures AS
Langfilmer
400000
Vi som solgte landet
Aldeles AS
Kinodokumentar
500000
The Fishing Place
Truewest AS
Langfilm
150000
15325
NOW - Nordic Oscar Week 2022
DLS AS
VESTLAND
Seminar
20000
15558
Doc Norway Market 2022 (DNM)
VESTNORSK FILMSENTER AS
VESTLAND
Seminar
70000

Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av avslags-/tilsagnsbrev. I klagen skal det begrunnes hvorfor vedtaket oppleves feilaktig. Skriftlig, begrunnet klage sendes Mediefondet Zefyr AS – post@zefyr.no Fondet vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis fondet mener at klagen gir grunnlag for det, kan vedtaket endres. Dersom fondet ikke endrer vedtaket, sendes klagen til behandling hos vår klageinstans Mediaklagenemda. Svar vil sendes søker direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

Prosjekt
Format
Søker
Ordning
Tildelt
Den siste Apache
Dokumentarserie
Sanden Media AS
Produksjon
310000
Roadbook to Dakar og Villig
Dokumentarserie / Fiksjonsserie
Filmavdelingen AS
Utvikling (ramme)
400000
Folket som forsvant
Dokumentarfilm
Media Service AS
Produksjon
100000
Stesøstera
Langfilm
Mer Film i Vest AS
Produksjon
1000000
Deltakelse på Annie Awards (nominert)
Fellestiltak
Rain AS
Fellestiltak
30000
A light that never goes out
Int. Samproduksjon
Goodtime Bergen AS
Samproduksjon (Int)
750000
Vesper
Spill / Interaktivt
Henchman & Goon AS
Spill / Interaktivt
100000
Human Endurance
Dokumentarserie
Invercode AS
Produksjon
500000
Kraken
Langfilm
Nordisk Film Production AS
Produksjon
2500000
Heajastallan
Fiksjonsserie
Mer Film i Vest AS
Produksjon
800000
Gudenes Hus og Fyret
Langfilmer
Southwood Pictures AS
Utvikling (ramme)
400000
Vi som solgte landet
Kinodokumentar
Aldeles AS
Produksjon
500000
The Fishing Place
Langfilm
Truewest AS
Samproduksjon (Int)
150000
Prosjekt
Den siste Apache
Format
Dokumentarserie
Søker
Sanden Media AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
310000
Prosjekt
Roadbook to Dakar og Villig
Format
Dokumentarserie / Fiksjonsserie
Søker
Filmavdelingen AS
Ordning
Utvikling (ramme)
Tildelt
400000
Prosjekt
Folket som forsvant
Format
Dokumentarfilm
Søker
Media Service AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
100000
Prosjekt
Stesøstera
Format
Langfilm
Søker
Mer Film i Vest AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
1000000
Prosjekt
Deltakelse på Annie Awards (nominert)
Format
Fellestiltak
Søker
Rain AS
Ordning
Fellestiltak
Tildelt
30000
Prosjekt
A light that never goes out
Format
Int. Samproduksjon
Søker
Goodtime Bergen AS
Ordning
Samproduksjon (Int)
Tildelt
750000
Prosjekt
Vesper
Format
Spill / Interaktivt
Søker
Henchman & Goon AS
Ordning
Spill / Interaktivt
Tildelt
100000
Prosjekt
Human Endurance
Format
Dokumentarserie
Søker
Invercode AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
500000
Prosjekt
Kraken
Format
Langfilm
Søker
Nordisk Film Production AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
2500000
Prosjekt
Heajastallan
Format
Fiksjonsserie
Søker
Mer Film i Vest AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
800000
Prosjekt
Gudenes Hus og Fyret
Format
Langfilmer
Søker
Southwood Pictures AS
Ordning
Utvikling (ramme)
Tildelt
400000
Prosjekt
Vi som solgte landet
Format
Kinodokumentar
Søker
Aldeles AS
Ordning
Produksjon
Tildelt
500000
Prosjekt
The Fishing Place
Format
Langfilm
Søker
Truewest AS
Ordning
Samproduksjon (Int)
Tildelt
150000
Den siste Apache
Sanden Media AS
Dokumentarserie
310000
Roadbook to Dakar og Villig
Filmavdelingen AS
Dokumentarserie / Fiksjonsserie
400000
Folket som forsvant
Media Service AS
Dokumentarfilm
100000
Stesøstera
Mer Film i Vest AS
Langfilm
1000000
Deltakelse på Annie Awards (nominert)
Rain AS
Fellestiltak
30000
A light that never goes out
Goodtime Bergen AS
Int. Samproduksjon
750000
Vesper
Henchman & Goon AS
Spill / Interaktivt
100000
Human Endurance
Invercode AS
Dokumentarserie
500000
Kraken
Nordisk Film Production AS
Langfilm
2500000
Heajastallan
Mer Film i Vest AS
Fiksjonsserie
800000
Gudenes Hus og Fyret
Southwood Pictures AS
Langfilmer
400000
Vi som solgte landet
Aldeles AS
Kinodokumentar
500000
The Fishing Place
Truewest AS
Langfilm
150000
15325
NOW - Nordic Oscar Week 2022
DLS AS
VESTLAND
Seminar
20000
15558
Doc Norway Market 2022 (DNM)
VESTNORSK FILMSENTER AS
VESTLAND
Seminar
70000